Idag utvecklas en brand 5-10 gånger snabbare än på 1950-talet. En byggnads brandegenskaper har därför stor betydelse för säkerheten för de som vistas i byggnaden och för räddningstjänsten. Brännbara material kan bidra till brandspridning och avge giftig rök, vilket utgör en stor risk för de människor som bor i byggnaden.

01

Höghus

I höghus är det svårt eller till och med omöjligt för brandkåren att bekämpa en fasadbrand. En säker evakuering av boende och användare i höghuset är svår och tar tid. Särskilt om det bara finns en utrymningsväg eller om utrymningsvägarna har fyllts med rök och därför är oframkomliga. I höghus är det därför viktigt att se till att branden sprider sig så långsamt som möjligt och att mängden (giftig) rök begränsas.

02

Högriskbyggnader

Högriskbyggnader är byggnader där utrymningen i händelse av brand går långsamt eller är svår, antingen för att byggnadens användare inte kan ta sig ut på egen hand (t.ex. sjukhus, vårdhem, daghem, fängelser etc.) eller för att byggnaden har ett stort antal användare (t.ex. skolor, biografer, arenor och köpcentrum).

03

Medelhöga och låga byggnader

För medelstora och låga byggnader är brandbestämmelserna mindre strikta. ROCKWOOL-koncernen rekommenderar dock våra kunder att välja icke brännbara material för att uppnå en lågrisklösning.

04

Framtida användning av byggnader

Det är viktigt att komma ihåg den framtida användningen av en byggnad. En byggnad som inte anses vara en högriskbyggnad idag kan bli det om tio år om dess användning ändras. Till exempel från en kontorsbyggnad till ett äldreboende. Därför är det alltid bäst att tänka på en byggnads och dess användares säkerhet under hela livstiden när man arbetar med brandsäkerhet.