Uppförandekod för ROCKWOOL-koncernen

Vi i ROCKWOOL-koncernen har åtagit oss att agera etiskt i allt vi gör. Det är ett åtagande vi gör gentemot varandra, våra kunder och samhället. Med detta i åtanke har integritetskommittén tagit fram en uppförandekod som fungerar som en kompass och vägleder oss som enskilda och som organisation så att vi kan uppnå våra långsiktiga verksamhetsmål.

Vår uppförandekod förklarar betydelsen av ”integritet” och ROCKWOOL-koncernens värderingar. För oss innebär integritet att vara ärliga och att ha starka moralprinciper. Integritet är en del av ROCKWOOL-koncernens historia och utgör en hörnsten i ROCKWOOL-koncernens sätt att bedriva verksamheten. Ambitiösa, kompetenta anställda som agerar med integritet hjälper koncernen att nå långsiktiga framgångar.

Skattepolitik

I alla skattefrågor tillämpar vi samma värden och integritet genom att se till att vårt primära fokus är koncernens normala drift och att vi följer alla gällande skattelagar samt internationella bestämmelser och praxis inkluderat OECD-riktlinjerna i alla länder där vi bedriver verksamhet.